การถอดกระบวนการการทำงานโครงการพัฒนาครูและโรงเรียน ตชด.ปี 2564

Share on

 388 

โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564 ในปีมีเป้าหมายที่ท้าทายยิ่งกว่าเดิม มากับมาตรการที่พร้อมขับเคลื่อนมากขึ้น โดยมีทีมที่ปรึกษาและทีมงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  ช่วยหนุนเสริมโครงการออกเดินทางในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นก้าวที่สำคัญของการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

ความท้าทายแรก จากจำนวนการขยายผลพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนถิ่นทุรกันดารเพิ่มมากขึ้นเป็น 70 โรงเรียน มี 10 พื้นที่กองกำกับการ พร้อมส่วนเติมเต็มทางวิชาการจากภาคีเครือข่ายเป็น 11 มหาวิทยาลัย และยังมีโค้ชเพิ่มเป็นจำนวนทั้งสิ้น 22 คน

อีกหนึ่งความท้าทายคือการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนที่ต้องการนำร่องจากห้องเรียนที่แต่ละโรงเรียนที่เริ่มพัฒนาตั้งแต่ระยะที่ 1 สู่การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนทั้งโรงเรียน

โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มี 3 ชุด มาตรการขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อศิษย์ สู่การเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพัฒนาคุณภาพตนเอง กลายเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อเสริมแต่ละโรงเรียนไปให้ถึงเป้าหมายสู่การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ

มาตรการชุดที่ 1 

มาตรการสร้างฐานคุณภาพ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประกอบด้วย 4 Q

Q Goal ที่มุ่งเน้นตั้งเป้าหมายพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ซึ่งเกิดจากความต้องการจำเป็นของทุกฝ่าย 

Q Principal พัฒนาสมรรถนะของครูใหญ่ให้บริหารจัดการงาน โรงเรียนที่ส่งผลกับการพัฒนานักเรียน

Q Info การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นรายบุคคลซึ่งระบบนี้สามารถติดตามผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้

Q Health การจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ใน เพื่อเอื้อให้เกิด สุขภาวะปลอดภัย น่าอยู่ น่าเรียน

มาตรการชุดที่ 2

หนุนเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ เมื่อคุณครูเข้าใจแล้วจะนำไปสู่การทำแผนการสอนของตัวเอง

กำหนดเป้าหมายของการสอน การออกแบบวิธีการสอน การออกแบบการวัดและประเมินผล

Q OLE พัฒนาครูให้เข้าใจการเรียนรู้ทั้ง 3 องค์ประกอบ

1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และรายวิชา

2. เข้าใจการจัดกระบวนการเรียนรู้

3. การวัดและประเมินผล

Q Classroom 

ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ เรียนสุข สนุกสอน ให้นักเรียนเรียนผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการ

มาตรการชุดที่ 3

สร้างเครือข่ายเพื่อเสริมพลังเครือข่ายภายในและภายนอก

Q PLC เปิดวงคุยในโรงเรียน เพื่อพัฒนาสู้เป้าหมาย ในการพัฒนาผู้เรียน 

Q Network เปิดวงคุยแลกเปลี่ยนภายในโรงเรียน ขยายวงสู่เครือข่ายโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ยึดโยงกับโรงเรียน ร่วมพัฒนา

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ครูเปลี่ยน เด็กเปลี่ยน ชุมชนเปลี่ยน  สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองได้ มีความมั่นใจ ศรัทธาในโรงเรียนมากขึ้น

การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปธรรมเชื่อมโยงพัฒนาครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดระบบที่สะท้อนได้ถึงการเปลี่ยนแปลง

  • ระบบการจัดการโรงเรียน ตชด.
  • ระบบการจัดการเรียนรู้
  • ระบบการพัฒนาครู
  • ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
  • ระบบความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน ที่จุดไฟแห่งการเปลี่ยนแปลงติดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้ขับเคลื่อนสร้างประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

Writer

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Most Popular

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า