E BOOK Active Learning “ห้องเรียนเปลี่ยนได้”

Active Learning “ห้องเรียนเปลี่ยนได้” ตัวอย่างการจัดการ 14 ห้องเรียนที่ไม่ทิ้งใครไม่ข้างหลังด้วยรูปแบบ Active Learning จากโครงการพัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การขยายผลพื้นที่ต้นแบบ ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สมุดภาพ รวมเล่มมาให้สามารถเข้าถึงและดึงไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกในรูปแบบ E-Book กับเทคนิคการเรียนการสอนที่สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ให้เป็นนักเรียนรู้ อ่านจุใจและกว่า 85 หน้า

โครงการพััฒนานัักจััดการเรีียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การรขยายผลพื้้นที่่ต้นแบบ เป็นโครงการที่่สําํนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึึกษา เริ่มต้้นดําํ เนิินการมาตั้งแต่่ปี 2564 โดยได้พัฒนาหลักสููตรการจัดการห้องเรียนตามแนวทางของ CCE (Creativity, Culture and Education) สนับสนุนการพัฒนาครููแกนนําํา และนักจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาวิธีการฝึกความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนในห้องเรีียน ซึ่งได้ปรับการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง กับบริบทไทย หลัักสููตรที่ใช้มาจากการสํารวจความต้องการของครูและนักจัดการเรียนรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการและลงมือปฏิบัติจริง


การดําเนินงานในระยะปีที่่ 3 ในปี 2566 สํานักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้สนับสนุนการพัฒนาครูแกนนํา และนักจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรห้องเรีียน Active Learning 8 หลักสููตร ส่งเสริมการสอนเชิงรุกร่วมกับเจ้าของหลักสููตร 6 หน่วยงาน เพื่อสร้างห้องเรียนต้นแบบเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากับ 14 โรงเรีียนใน 10 จังหวัดพื้นที่นําร่อง ซึ่งผ่านการอบรมระยะสั้นที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ตรงกับบริบทและความต้องการ
ของครูและนักจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีกระบวนการติดตามผลจากห้องเรียนจริงร่วมกับศึกษานิเทศก์ของพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด เพื่อสร้างพลังของครูู โรงเรียน และเครือข่ายเชิงพื้นที่ ให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ทั้งในระดับเขตพื้นที่่การศึกษา และระดับจังหวัด สามารถเก็บเกี่ยวผลของการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcomes) ที่เกิิดขึ้นกับนักเรีียน โดยใช้เกณฑ์ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน (Effect Size) และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดแกนนําเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียน รวมถึงโรงเรียนเครือข่ายในเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียงด้วย เพื่อถอดบทเรียน สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งมิติการพัฒนาครูผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

#ActiveLearning #โครงการพัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21สู่การขยายผลพื้นที่ต้นแบบ

 16,272 

Writer

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Most Popular

โปรดกรอกข้อมูลเพื่อรับไฟล์เอกสาร

EBOOK Active Learning

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า