ChatGPT เมื่อห้ามไม่ได้ ก็หยิบเอามาใช้ประโยชน์ : เปลี่ยน ChatGPT เจ้าปัญหาให้เป็นเครื่องมือช่วยสอนในห้องเรียน

เมื่อต้านไม่ไหวก็ให้เข้าร่วม ยอมรับเทคโนโลยีให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือช่วยสอน

Share on

 1,397 

เมื่อต้านไม่ไหวก็ให้เข้าร่วม ยอมรับเทคโนโลยีให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือช่วยสอน

จากกระแสร้อนแรงเรื่องความสามารถของ Chatbot AI ที่ชื่อว่า Generative Pre-trained Transformer’ หรือรู้จักกันในชื่อ ChatGPT ซึ่งความสามารถของ OpenAI ตัวนี้กำลังเขย่าวงการเทคโนโลยีและสั่นคลอนอาชีพนักเขียนเชิงสร้างสรรค์ เนื่องจากความสามารถที่เขียนได้แบบครอบจักรวาล ทั้ง Copy โฆษณา เขียนพล็อตหนัง/ภาพยนตร์ สร้างคอนเทนต์ ตอบคำถามลูกค้า หรือจะเป็นการช่วยเขียนโค้ดยาก ๆ เขียนบทความทั่วไปจนถึงบทความทางวิชาการ ซึ่งผลลัพธ์ทางภาษาที่ได้จาก ChatGPT นั้น มีความสละสลวย ทั้งรูปประโยค และความถูกต้องของไวยากรณ์ประหนึ่งถ่ายทอดออกมาจากสมองมนุษย์เลยทีเดียว และสิ่งที่หลายคนกำลังกังวลและจับตามองเกี่ยวกับความสามารถของ ChatGPT นั้น เนื่องจากมันส่งผลกระทบต่อวงการการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดั่งที่จะเห็นได้จากข่าวรอบโลกที่เกิดขึ้น อย่างเช่นนักเรียนใช้ ChatGPT เขียนรายงาน หรือเขียนเรียงความส่งครู รวมถึงนักวิจัยบางคนก็ถึงขึ้นใช้ AI ตัวนี้เขียนบทความงานวิจัยส่งก็มี

 ทุกอย่างมีสองด้านเสมอ

เทคโนโลยีได้ช่วยเรื่องพัฒนาการศึกษาในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีทำให้นักเรียนและครูสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากขึ้น ซึ่งไม่ใช่แค่ ChatGPT แต่ต้องยอมรับว่าทุกวงการนั้นได้รับผลกระทบจากระบบ AI ที่เกิดขึ้นไม่มากก็น้อย และวันนี้ I AM KRU. ไม่ได้มานำเสนอผลเสียของ AI แต่จะมาพูดถึงข้อดีและประโยชน์ที่คุณครูจะได้จากการใช้เจ้า Chatbot อัจฉริยะตัวนี้ช่วยในการเรียนการสอน

เปลี่ยนการห้ามใช้ ให้กลายเป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับการสอนและแลกเปลี่ยนความรู้ในห้องเรียน

การทำงานของ ChatGPT คล้ายการโต้ตอบของ Siri แต่ผ่านตัวอักษร AI จะทำงานเป็นระบบค้นหาคล้ายกับ Google แต่เป็น Google แบบที่ได้คำตอบเฉพาะหัวข้อที่ต้องการ ยกตัวอย่างครูที่นำไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งการสอน ในห้องเรียนคุณครูอาจมอบหมายงานค้นคว้าผ่าน ChatGPT ได้ แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาถกเถียงประเด็นในชั้นเรียน โดยใช้ร่วมกับเทคนิค “Think-Pair-Share” เป็นการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเนื้อหาการสอนของคุณครูแต่ละท่านได้

ตัวอย่างการใช้ ChatGPT ในการเรียนการสอนจาก

ช่องยูทูป ครูอภิวัฒน์”สอนสร้างสื่อ” ทดลองใช้ Chat GPT สร้างใบความรู้ให้นักเรียน

ช่องยูทูป ครูต้อม บริหารการศึกษา ได้ทดลองใช้ Chat GPT สร้างข้อสอบ 4 ตัวเลือก วิชา Logistic

ChatGPT ช่วยสอนภาษา หลักไวยากรณ์ และทักษะการเขียน (เหมาะกับคุณครูที่สอนภาษาที่ ChatGPT รองรับ)

คุณครูอาจใช้ ChatGPT เป็นหนึ่งในเครื่องมือช่วยการเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว (Write and produce a newsletter) ใช้เป็นตัวอย่างการศึกษา การพัฒนาวิธีการเขียน ฝึกการเขียนขยายความ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของรูปประโยคและไวยากรณ์ ได้อีกด้วย เนื่องจากข้อความโต้ตอบใน ChatGPT เป็นตัวอย่างที่ดีของการเขียนตามหลักไวยากรณ์ อีกเรื่องที่ ChatGPT สามารถช่วยพัฒนาได้ คือเรื่องการเขียนขยายอธิบายความ เพียงแค่เปลี่ยนคำถามก็จะได้คำตอบทางเลือกไม่สิ้นสุด

ChatGpt ช่วยตรวจการบ้าน และให้คะแนนนักเรียนก็ได้

ในบางคาบวิชาเรียนที่คุณครูต้องดูแลนักเรียนเป็นจำนวนมาก ChatGPT สามารถช่วยตรวจการบ้าน โดยเฉพาะการบ้านที่เป็นงานเขียน (Essey) โดย ChatGPT  สามารถตรวจได้ทั้งความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา หรือตรวจสอบหลักไวยากรณ์ว่าถูกต้องหรือไม่ เพียงใส่คำสั่งเพื่อให้ Chatbot ทำงาน ในไม่กี่อึดใจ ChatGPT ก็จะประมวลผลออกมาอย่างเป็นระเบียบ พร้อมให้ตรวจสอบอีกรอบ หรือจะเลือกใช้การเทคนิคเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน (Student-led review sessions) โดยให้นักเรียน ในห้องเรียนช่วยทบทวนความถูกต้องของเนื้องานของเพื่อนร่วมชั้นไปพร้อมกับครูอีกทางหนึ่ง

ครูต้องเพิ่มความใส่ใจและปรับเทคนิคการสอน

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอาจสร้างความวิตกกังวลและความไม่มั่นต่อตัวครู ปัญหาตอนนี้ไม่ได้เป็นเรื่องว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาทำลายเรื่องการเรียนรู้ แต่เป็นเรื่องว่าจะรับมือแล้วปรับเทคนิคการเรียนการสอนอย่างไรให้เท่าทันการเรียนรู้ของเด็กในยุคนี้มากกว่า เป็นความท้าทายที่คุณครูต้องจะเรียนรู้กลยุทธ์การสอนใหม่ ๆ ครูอาจารย์ต้องยอมรับที่จะเรียนรู้และแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีสติ ครูต้องเป็นตัวอย่างผู้ที่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้วิธีการคิดนอกกรอบ พัฒนาทักษะให้พร้อมรับอภิวัฒน์ทางเทคโนโลยีที่เข้ามา

หากมองในมุมกลับ สามารถคิดได้ว่า ยิ่งเทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการศึกษาหาความรู้ได้มากเท่าไหร่ นั่นทำให้มนุษย์ยิ่งต้องพัฒนาศักยภาพความรู้ของตัวเองให้ก้าวทันมากขึ้นเท่านั้นก็เป็นได้ แต่…ตอนนี้ไม่ต้องกังวลกับความน่ากลัวของ Chatbot ตัวนี้แล้ว เพราะเหล่าวิศวกรด้านคอมพิวเตอร์ กำลังพัฒนา “GPTZero” หรือ “ปลอดการใช้ GPT” เพื่อมาป้องกันการใช้ ChatGPT ในทางที่ไม่เหมาะสม

สรุป

ChatGPT นั้นไม่ใช่อับดุลเอ๊ย ท่านถามมา-ข้าตอบได้ สิ่งที่สำคัญคือ AI ไม่สามารถทำหน้าที่แทนบทเรียนและหน้าที่ของครู ได้ทั้งหมด แต่คุณครูสามารถหยิบใช้ศักยภาพความฉลาดเฉลียวของ ChatGPT มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยคุณครูในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจัดการความรู้เพื่อถ่ายทอดแก่นักเรียน ให้เกิดทักษะการเรียนที่กว้างไกลขึ้น เทคโนโลยีไม่ใช่ตัวร้ายและจะไม่เป็นภัยหากเราใช้ให้เป็น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก:

https://www.entrepreneur.com/science-technology/how-will-chatgpt-change-education-and-teaching/445018#:~:text=ChatGPT%20is%20an%20artificial%20intelligence,an%20over%2Dreliance%20on%20technology.

https://www.amarintv.com/spotlight/future-of-work/detail/39801

Writer

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Most Popular

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า