“Invitation to Discuss: A Message from ‘Teachers’ to the ‘Thai Education System'”

On the occasion of the I AM KRU website and page reaching its one-year anniversary last November, I AM KRU would like to invite a discussion on the topic of “Voices from Teachers” to the “Thai Education System” to exchange knowledge with teachers and educators.

 90 

Through ‘Psycho-Education,’ Children Learn to Think Boldly and Solve Problems Independently

Through ‘Psycho-Education,’ Children Learn to Think Boldly and Solve Problems Independently

Kru Rak Thin: Reduce Educational Inequality in Remote Areas

In search of teachers of Kru Rak Thin to fill in the educational gap by bringing them home

Create Educational Opportunities for Monks and Novices with “Phra Pariyat Dharma Project”

What does Phra Pariyat Dharma Project do in effort to develop education of monks and novices and how will the project prepare the path for the novices?

6 หัวใจขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพื้นที่

การศึกษาไม่อาจเดินหน้าเพียงลำพัง ถ้าร่วมมือกันก็ไปได้ไกล การทำงานเป็นทีมหัวใจสำคัญที่จะนำพาแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนเชิงพื้นที่เดินทางไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งเป้าหมายไว้ หัวใจคำคัญ มี 6 แกนหลัก ที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานในการกำกับการดูแลโรงเรียนเป็นหลักในการสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ การบริหารจัดการ เพื่อเน้นให้เกิดคุณภาพ ทั้งในด้านการต่อยอดการพัฒนาขยายผลกับเครือข่ายในพื้นที่ที่เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนสำคัญทั้งภาครัฐ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ชุมชน ชาวบ้าน หรือแม้แต่ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่จะพร้อมสร้างความยั่งยืนการจัดการศึกษาเพื่อการมีส่วนร่วม ทั้งในมิติ ค่านิยม (Values) ทัศนคติและอุปนิสัย (Attitude) ทักษะ (Skills) และความรู้ (Knowledge) มาติดตามบทบาทหน้าที่ของทั้ง 5 ด้าน ที่จะสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่ โดยทั้ง 5 ด้านมุ่งเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่โดยมี  ผู้อำนวยการ  Smart Leader คุณภาพสถานศึกษาอยู่ในมือผู้บริหาร  ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ นั้นถือเป็นกลไกที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นแกนนำและกลไกหลักในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ควบคุมกำกับและส่งเสริม และผลักดันแผนแม่บทในการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำนโยบายจากทั้งหน่วยงานต้นสังกัด นโยบายความร่วมมือกับภาคีภายใน และข้ามเครือข่ายมาใช้ในภาคปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ  นอกจากนี้แล้วยังต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อครู และพร้อมเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างชุมชน เครือข่ายภายใน ภายนอกให้การดำเนินการทั้งด้านนโยบายและการนำมาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าเชิงคุณภาพของนักเรียน พัฒนาศักยภาพ และสร้างให้ชุมชมเข้มแข็งมองเห็นเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาและพร้อมเดินหน้าไปกับกิจกรรมของโรงเรียน… Continue reading 6 หัวใจขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพื้นที่

สงครามเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นอสุรกาย- Gyeongseong Creature (2023)

สภาพแวดล้อมบีบให้มนุษย์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหี้ยมโหด “คงเป็นธรรมชาติของมนุษย์มั้งคะ ที่ปรับตัวได้ไวไม่ว่ากับเรื่องอะไร ไม่ว่าจะความเจ็บปวดหรือแม้แต่ความสิ้นหวัง” . Gyeongseong Creature กล่าวถึงฤดูใบไม้ผลิปี 1945 ที่เมือง ‘คยองซอง’ ประเทศเกาหลี ในขณะที่สงครามโลกครั้งที่ 2 ใกล้จะสิ้นสุดลง ‘จางแทซัง’ (พัก ซอ-จุน) ชายหนุ่มผู้มั่งคั่ง เจ้าของโรงรับจำนำสมบัติทองคำ ต้องร่วมมือกับ ‘ยุนแชอ๊ก’ (ฮัน โซ-ฮี) นักแกะรอยสาว จำเป็นต้องร่วมมือกันออกตามหาชาวหญิงสาวชาวเกาหลีที่หายตัวไป โดยอาจมีกองทัพญี่ปุ่นอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้ ซึ่งนำไปสู่การทดลองอันแสนโหดร้ายในการพยายามสร้าง ‘อสุรกาย’ ของกองทัพญี่ปุ่น สามารถรับชมได้ตอนนี้ผ่านทาง Netflix ในยามสงครามทุกฝ่ายต่างใช้ทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะฝ่ายปรปักษ์ให้ได้ แม้จะต้องสูญสิ้นความเป็นมนุษย์ไปก็ตาม เรื่องราวของ Gyeongseong Creature เกิดขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นใกล้จะพ่ายแพ้สงครามเต็มที กองทัพญี่ปุ่นตั้งเป้าหมายที่จะทำการทดลองสร้างอสุรกายขึ้นมา โดยวาดหวังว่าอสุรกายตนนี้จะเป็นอาวุธที่ใช้ต่อกรกับฝ่ายสัมพันธมิตรได้ แม้ว่าจะต้องสังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์มากมายก็ตาม ทำให้ระหว่างดำเนินเรื่องเราจะได้เห็นความโหดร้ายของทหารญี่ปุ่นที่กระทำต่อชาวเกาหลีราวกับไม่ใช่มนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการสังหาร ทรมานหรือจับไปเป็นเข้าร่วมการทดลองที่ละเมิดศีลธรรมและจรรยาบรรณ ซึ่งการกระทำของมนุษย์ดูน่ากลัวและโหดร้ายกว่าอสุรกายในเรื่องเสียอีก แม้ว่า Gyeongseong Creature จะเป็นการดัดแปลงประวัติศาสตร์และเหตุการณ์จริง เพื่อเรียบเรียงให้เข้ากับเนื้อหาที่ต้องการจะนำเสนอ แต่ก็มีการอ้างอิงถึงหน่วย Unit 731… Continue reading สงครามเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นอสุรกาย- Gyeongseong Creature (2023)

The 8 Factors that Promote a High-Functioning Classroom

Learning in the 21st century emphasizes the learning process that involves everyone in teaching and learning, focusing on the learner at the center. The learning format is not subject-based, but rather is characterized by interdisciplinary projects which utilize information and skills across various subjects. A high-functioning classroom consists of 12 components, with a left-right axis… Continue reading The 8 Factors that Promote a High-Functioning Classroom

 69 

ทักษะความปลอดภัยเพื่อรอดชีวิตสร้างได้ด้วยการสอนแบบ Active Learning

“โรงเรียน” คือสถานที่ที่เด็กในวัยเรียนใช้ชีวิตตลอดวัน ทั้งทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่น ๆ เล่นกีฬา และรับประทานอาหาร ซึ่งทุกเหตุการณ์มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่ครูและผู้ปกครองไม่คาดคิด เพจ I AM KRU จึงชวน “อาจารย์อาท – ศิริวัฒน์ คันทารส” ผู้ก่อตั้งและผู้ประสานงานกลุ่ม Teach for Life-อาสาสอนช่วยชีวิต มาร่วมพูดคุยเรื่องความสำคัญของการเรียนรู้วิธีการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุเบื้องต้นเมื่ออยู่ที่โรงเรียน และทักษะความปลอดภัยที่ทั้งครูและนักเรียนควรมีติดตัว ในรายการ  The Equity Classroom ห้องเรียนเสมอภาค ตอน “ความปลอดภัยต้องมาก่อน” ดำเนินรายการโดย “ครูหมิว – จิณัฐตา วงค์ษา” โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ  เพราะอุบัติเหตุเลือกที่เกิดไม่ได้ ทักษะชีวิตจึงสำคัญ กลุ่ม “Teach for Life-อาสาสอนช่วยชีวิต” เป็นทีมที่รวมบุคลากรการแพทย์ และบุคคลทั่วไป โดยมีพันธกิจ 3 ข้อคือ 1. เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนรับมือและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุตามอาคารสถานที่ 2. ให้การอบรมวิธีปฐมพยาบาลฉุกเฉิน หรือการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และ 3. ผลักดันให้… Continue reading ทักษะความปลอดภัยเพื่อรอดชีวิตสร้างได้ด้วยการสอนแบบ Active Learning

 60 

How Can Guidance Counselors Help When Children Contemplate Suicide?

In an era where schools and educators are confronted with loss, the new challenge society faces is profound: When our children feel life is monotonous, when stress leaves them feeling trapped and without an exit, when they’re engulfed in sorrow yet their guardians remain unaware – who will guide them to a solution  “No child… Continue reading How Can Guidance Counselors Help When Children Contemplate Suicide?

 565 

“Reflections on the Role of a Teacher in the Modern Era”

Honorable Professor Dr. Jettana Nakwatchara Delivered the keynote speech at the Education Journey Forum “Teachers as Drivers of Learning in a Diverse World” on February 18, 2023, from 09:15 – 09:45 AM. With changes in the economy, global society, advancements in science, and technology affecting teachers, they must adapt to stay abreast of the situation.… Continue reading “Reflections on the Role of a Teacher in the Modern Era”

 525 

Understanding’Moral Compromises’-The Last of Us (2023)

Unfinished Lessons in Ethics That Can’t Be Taught in the Classroom

 163 

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save