ห้องเรียนที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Share on

 151 

“ไม่มีเด็กคนไหนพัฒนาไม่ได้

มีแต่เราต้องหาว่าวิธีพัฒนาเด็กแต่ละคน

ที่เราใช้ถูกต้องแล้วหรือยัง” 

โดย ในห้อง Solutions Café & Mini Workshop “ห้องเรียนที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ชวนทุกคนมาร่วมฟังไอเดียจาก 3 โรงเรียน ได้แก่ 

1️⃣ โรงเรียนวัดหนองโรง จ.นครสวรรค์

2️⃣ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ) จ.นครสวรรค์

3️⃣ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย จ.อุทัยธานี

ห้องเรียนที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่ละโรงเรียนแก้ไขปัญหาอย่างไร

⭐ในห้อง Solutions Café & Mini Workshop “ห้องเรียนที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ชวนทุกคนมาร่วมฟังไอเดียจาก 3 โรงเรียน ได้แก่ 

.

1️⃣โรงเรียนวัดหนองโรง จ.นครสวรรค์

ผู้บริหารเป็นแกนนำขับเคลื่อนโดยนำนวัตกรรมจิตศึกษาจาก ม.นเรศวร ปัญหาภาวะถดถอยทางการเขียนการอ่าน พื้นฐานสำคัญที่จะไปเรียนรู้ในทุกสาระวิชา 

ปัญหา : นักเรียนมีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้จากช่วงโควิด อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

School Goals :  ‘เด็กกล้าแสดงความคิดเห็น ครูกระบวนการเรียนรู้ มุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพ‘ ผ่านกิจกรรมขับเคลื่อนทั้งระบบโรงเรียน สร้างความเชื่อมั่นและต้องได้ใจของคุณครูผู้ปกครองผ่านการมีส่วนร่วม ด้วยโมเดล ‘ห้าร้อยโมเดล’ และพูดคุยแลกเปลี่ยนผ่านวง PLC

ขั้นแรกเริ่มดำเนินการสำรวจความสามารถนักเรียนในทุกระดับชั้น เมื่อคัดกรองแล้วก็พบว่าปัญหาเด็กเรื่องการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  1) อ่านได้  2) พออ่านได้  3) อ่านไม่ได้ จึงคิดเป็นโมเดลที่ให้นักเรียนได้ช่วยเหลือกัน ได้ฝึกทักษะจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น และทบทวนความรู้เดิมของตนเองผ่านการสอนผู้อื่น

โมเดลแก้ปัญหา : ‘เพื่อนคู่คิด จิตอาสา’ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ 5 รู้ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  ผ่านการออกแบบเครื่องมือเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ตรงกับความสามารถของนักเรียนร่วมกัน  โดยใช้ระยะเวลาตลอด 1 ปีการศึกษา ระหว่างทางเด็ก ๆ ก็มีไม่อยากทำกิจกรรมเพื่อนคู่คิดต่อ ครูมีหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจว่าเขาได้ทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่ คือการทำให้ผู้อื่นอ่านออกเขียนได้ มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น  

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น : เด็กเกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีทักษะการเข้าสังคมและจิตอาสาเพิ่มขึ้น นักเรียนที่อ่อนในทักษะการเขียนการอ่านมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นลำดับ 

2️⃣โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ) จ.นครสวรรค์ 

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ) เข้าร่วมโครงการ TSQP โดยมีมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต เป็นทีมโค้ชที่คอยสนับสนุนโรงเรียนและให้คำแนะนำด้านนวัตกรรมต่าง ๆ 

ปัญหา : เด็กที่โรงเรียนมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disorder) ทั้งปัญหาการอ่าน การทำงานร่วมกับผู้อื่น 

School Goals : 1) ผลสำฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น  2) นักเรียนมีสมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21  3) มีคุณธรรมจริยธรรม

โมเดลแก้ปัญหา : พร้อมสู้โมเดล 1) รุก ใช้ Q-info คัดกรองติดตามนักเรียน  2) รับ ออกแบบการเรียนรู้รายบุคคล 3) กระชับ ผู้อำนวยการติดตามผลการทำงานของครู ผ่านรายงานของ Q-Info เพื่อดูการผลการทำงานและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที  4) ตรึงผล ใช้กระบวนการ PLC แลกเปลี่ยนสรุปประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และนำมาต่อยอด สรุปผลและขยายผล เพื่อพัฒนาต่อไป

ครูพร้อมโมเดล : ครูใช้ระบบ Q-Info ที่มีฟังก์ชัน Attendance ที่สามารถตรวจสอบการเข้าเรียน ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ครูใช้การเยี่ยมบ้านเพื่อเปิดประตูใจ พบปะผู้ปกครองและทำความเข้าใจสถานะครอบครัวและพื้นเพของเด็ก ๆ ในโรงเรียน ทำให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และแนวทางการพัฒนาเด็กรายบุคคลได้ พร้อมกับร่วมมือการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้นำชุมชน 

ใช้นวัตกรรม Community Innovation Project (CIP) ของมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการเขียนแผนการสอน และสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและคนในชุมชนมีส่วนร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกัน เพื่อสร้างให้พื้นที่ในชุมชนเป็นห้องเรียนที่จะสร้างการเรียนที่ยั่งยืน เกิดเป็นนิเวศการเรียนรู้ของชุมชน 

โดยผ่านขั้นตอนดังนี้ 

1) การประเมินทักษะผู้เรียนก่อนว่ามีความใกล้เคียงแตกต่างกันอย่างไร 

2) พาผู้เรียนลงพื้นที่การเรียนรู้ในชุมชน 

3) ครูทุกคนจับมือร่วมกันเขียนแผนการสอน และบูรณาการวิชาร่วมกัน 

4) ลงมือปฏิบัติเรียนรู้จริงในชุมชน

5) ประเมินทักษะตัวเอง ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง

6) เน้น ย้ำ ซ้ำ ทวน ชวนคิดต่อยอด 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น : นักเรียนที่เกือบหลุดจากระบบการศึกษาสามารถกลับเข้ามาเรียน นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) แม้ไม่ได้เก่งด้านวิชาการเด็ก ๆ ก็สามารถค้นหาจุดเด่น มีความมั่นใจในตนเอง (Self-confidence) 

3️⃣ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย จ.อุทัยธานี

โรงเรียนขยายโอกาสที่เข้าร่วมโครงการ TSQP เครือข่าย มรภ.กาญจนบุรี โดยนำนวัตกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เรียนรวมชั้น มาช่วยแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น

ปัญหา : โรงเรียนอยู่ในท้องถิ่นที่มีกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ทำให้การอ่านการเขียนสื่อสารภาษาไทยไม่คล่องแคล่ว 

School Goal : นำ 5 กลยุทธ์ มาเป็นเป้าหมาย 1) บริหารพัฒนาครู   2) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3) นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  4) มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต  5) การบริหารจัดการโรงเรียน  นำมาสู่แผนการปฏิบัติการและแผนการพัฒนา 

โมเดลแก้ปัญหา :ห้องเรียนอาสา กะเหรี่ยงโมเดล’ ครูเจ้าของพื้นที่ที่เข้าไปเรียนในเมืองมาสอนเสริมทักษะเด็ก โดยใช้หลักสูตรของครูก้อย ในดวงตา ปทุมสูติ นักวิชาการจากศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม ที่ออกแบบพัฒนากระบวนการสอน 4 ขั้น ที่จะช่วยพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ไปพร้อมกัน

  1. แจกลูกสะกดคำ (ผันวรรณยุกต์)
  2. ฝึกอ่านตามครู 
  3. ฝึกหัดคัดลายมือ
  4. เขียนตามคำบอก

ความร่วมมือในพื้นที่ : ด้วยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและมีกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพื้นที่จึงเปิดโอกาสให้จากน้อง ๆ เข้ามาเป็นครูอาสาช่วยสอนนักเรียนในโรงเรียนอีกทาง 

ระบบช่วยเหลือนักเรียน : มีการเยี่ยมบ้านเพื่อดูสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและพบปะผู้ปกครอง และเด็กคนไหนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตก็นำไปพบนักจิตวิทยาเพื่อแก้ไขปัญหา

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น : ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ดีขึ้น 

โดยสามารถรับชมวงจับเข้าคุย Solutions Café & Mini Workshop – ห้องเรียนที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แบบเต็มอิ่มได้ที่ :  https://fb.watch/rxO7pHosrF/ 

รวม Solution จากเวที 

Schools That Matter ชุมชนร่วมขับเคลื่อนพัฒนาตนเอง 

Solutions Cafe & Mini Workshop

สรุปไอเดียสำคัญจาก Solutions Café & Mini Workshop  5 ห้อง 5 วง ล้อมวงแลกเปลี่ยนเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (Teacher and School Quality Program : TSQP) ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้นภายในงาน ‘Schools That Matter ชุมชนร่วมขับเคลื่อน โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2567

โดยทั้ง 5 ห้อง ประกอบไปด้วย

1️⃣ ห้องเรียนที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  https://fb.watch/rxO7pHosrF/ 

2️⃣ Super Connection นักประสานสิบทิศ  https://fb.watch/rxOb4Dmklz/ 

3️⃣ ครูกู้ใจ เติมทักษะอารมณ์และสังคม https://fb.watch/rxOeZSPw_g/ 

4️⃣ Anywhere Anytime ห้องเรียนยืดหยุ่น ตอบโจทย์ชีวิต https://fb.watch/rxOispCAyA/ 

5️⃣ อ่านออก เขียนได้ ฐานสำคัญสร้างนักเรียนรู้ตลอดชีวิต  https://fb.watch/rxOmmVHbrW/ 

Writer

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Most Popular

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า