ข้อค้นพบจากเวทีแลกเปลี่ยนเสวนา Schools that Matter ชุมชนร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนพัฒนาตนเอง

Share on

 4,487 

ดาวน์โหลดไฟล์คุณภาพสูงได้ที่นี่

https://drive.google.com/file/d/1IdwjpbW3uWAEeoCFId9smZ_qyb518evE/view?usp=sharing

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล) และสถาบันร่วมพัฒนาจำนวน 11 สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. มูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต

4. มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา

5. มหาวิทยาลัยนเรศวร

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

7. มูลนิธิสยามกัมมาจล

8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

9. มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

11. ศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ร่วมกันสร้างพื้นที่การเรียนรู้ในระดับท้องถิ่นที่ส่งผลต่อตัวผู้เรียนอย่างแท้จริง ก้าวต่อไปของโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (Teacher & School Quality Program: TSQP) สู่การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (Teacher & School Quality Movement: TSQM)

📌ข้อค้นพบสำคัญ

มีโรงเรียนกว่า 700 แห่ง ในพื้นที่ 41 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ 4 ภูมิภาค ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์แล้วถึง 250000 คน รวมถึงยังทำให้อัตราการคงอยู่ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจากร้อยละ 93.92 ในปี 62 เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 96.11 ในปี 65 ผ่าน “มาตรการทั้ง 6 มาตรการ”

1️⃣ เป้าหมายของโรงเรียนที่มีคุณภาพ (School Goal)

2️⃣ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)

3️⃣ ระบบสารสนเทศคุณภาพ (Information System)

4️⃣ การเรียนการสอนในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ (Classroom Innovation)

5️⃣ มีเครือข่ายทำงานร่วมกัน (Networking)

6️⃣ จัดระบบดูแลช่วยเหลือ/สร้างความปลอดภัยให้นักเรียน (Student Care)

📌โรงเรียนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผนึกพลังบวกร่วมกันแก้ไข เพื่อทำให้ห้องให้ห้องเรียนนั้นเป็นพื้นที่เรียนรู้ของทุกคน โดยเด็ก 9 กลุ่ม ที่เสี่ยงต่อการถูกทิ้งทางการศึกษา ประกอบไปด้วย

🎯 ออกกลางคัน หรือหลุดออกจากระบบ

🎯 บกพร่องทางภาษา และการพูด

🎯 ความบกพร่องทางสติปัญญา

🎯 ความบกพร่องทางการเรียนรู้

🎯 การถูกกลั่นแกล้ง

🎯 ครอบครัวแตกแยก

🎯 อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

🎯 ถดถอยทางการเรียนรู้

🎯 ความยากจนและด้อยโอกาส

📌การหนุนเสริมระดับนโยบาย

▪️ เข้าใจบทบาทหน้าที่บริบทของครูภายในโรงเรียน เพื่อปรับให้นโยบายให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานจริง

▪️ แก้ไขปัญหาการสื่อสารภายในองค์กร เร่งระดับความเร็วของการดำเนินการให้คล่องตัวว่องไวยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างทันท่วงที

▪️ ยืดหยุ่นวิธีการในการเข้าหาปัญหา หากวิธีแรกไม่ได้ผล ก็ให้รีบจัดหาวิธีการใหม่ ๆ มาเสริมแก้ไข

▪️ มุ่งให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน “เรียนดี มีความสุข” และตัวครูมีความสุขในการสอนด้วย

📌การก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน “ชุมชนขับเคลื่อน โรงเรียนพัฒนาตนเอง”

ความยั่งยืนไม่ใช่การอยู่เฉย แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับให้สอดรับกับบริบทในช่วงเวลานั้น และความต้องการของผู้เรียน โดยมุ่งให้บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเป็น “Agentic Persons” ที่กล้าคิดกล้าลอง ไม่ต้องรอคำสั่ง สร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนเรียนรู้ ทุกคนที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดการเรียนรู้ (All for Education) อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

นำสิ่งที่เกิดขึ้นในการทำงาน หรือในห้องเรียน มาตีความตั้งคำถาม สะท้อนคิด ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ และนำข้อสรุปที่ได้ไปทดลองใช้ เพื่อพัฒนาต่อยอด ให้เกิดการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง ส่งมอบการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสู่ผู้เรียน พัฒนาให้การศึกษาไทยเป็นระบบที่คนไทยภาคภูมิใจ

📌TSQP ก้าวต่อไปสู่ TSQM

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในงาน Schools that Matter ถือเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของการศึกษาไทย ก้าวต่อไปจาก TSQP สู่ TSQM จากโรงเรียนพัฒนาตนเอง หนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ และร่วมกันสร้างระบบนิเวศทางการเรียนรู้ด้วยกลไกการทำงานในระดับจังหวัดและเครือข่าย

โรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) มุ่งให้แต่ละโรงเรียนสามารถพัฒนาได้อย่างเข้มแข็ง สอดคล้องกับภารกิจของกสศ.

1️⃣ เข้าถึงการเรียนรู้

2️⃣ การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

3️⃣ ทางเลือกในการเรียนรู้

4️⃣ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ที่บางกลุ่มไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา

โครงการได้สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาไว้มากมาย ซึ่งลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา เป็นตัวกระตุ้นเชิงระบบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยั่งยืน ส่งผลถึงตัวเด็ก และเยาวชนให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เพียงพอต่อการเติบโตทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา

จากบทเรียนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) สู่การขับเคลื่อนแบบใหม่ การขับเคลื่อนโรงเรียนร่วมกับเขตพื้นที่ จาก Project ก้าวต่อไปสู่ Movement ในโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQM) หนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ และร่วมกันสร้างระบบนิเวศทางการเรียนรู้ด้วยกลไกการทำงานในระดับจังหวัด และเครือข่าย มุ่งขยายผลให้มากกว่าโรงเรียน 700 กว่าแห่งที่ดำเนินงานมา ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบการศึกษาที่เกิดขึ้นทุกภาคส่วน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย โดยเฉพาะโครงการ Thailand Zero Dropout แก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา และเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาตามที่ประเทศกำลังดำเนินการอยู่

กสศ.ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนโรงเรียนพัฒนาตนเอง เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง และยกระดับคุณภาพการศึกษาไปด้วยกัน เด็กและเยาวชนทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเสมอภาค ด้วยแนวคิด All For Education ปวงชนเพื่อการศึกษา โดยไม่ทิ้งเด็กคนไหนไว้ข้างหลังแม้เพียงคนเดียว

 4,488 

Writer

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Most Popular

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า