เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Good Practice บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียนในการบริหารโรงเรียน

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเองระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 จังหวัดสุรินทร์

Share on

 348 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงบ่ายในเวทีครั้งนี้ได้คัดเลือก Good Practice จำนวน 3 เคส ซึ่งเป็นในโหนดการทำงานของคุณครู เป็นการนำเสนอผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่นำกระบวนการ Active Learning ไปปรับใช้ในห้องเรียนว่านักเรียนเกิดผลการเรียนรู้ที่มีความสุขอย่างไร 

โหนดการทำงานของผู้อำนวยการเป็นเรื่องของบทบาทในการบริหารโรงเรียนในด้านการใช้เครื่องมือ DE และการสร้างความเข้มแข็งด้านกลไกการพัฒนาครูภายในโรงเรียน

กลุ่มที่ 2 บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียนในการบริหารโรงเรียน 

– นายศุภณัฐ อินทร์งาม โรงเรียนบ้านโพนครก เรื่อง การใช้เครื่องมือDE กำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนสู่การกำหนดตัวชี้วัดและนำสู่ห้องเรียน 

– นายนิยม สุขทอง โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็ง กลไกทางวิชาการพัฒนาครูภายในโรงเรียน

การใช้เครื่องมือDE กำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนสู่การกำหนดตัวชี้วัดและนำสู่ห้องเรียน 

นำเสนอโดย

🏫 ครูใหญ่ศุภณัฐ อินทร์งาม โรงเรียนบ้านโพนครก

โรงเรียนบ้านโพนครกมานำเสนอเรื่อง Developmental Education (DE) เป็นในส่วนย่อยของโรงเรียนในเรื่องสุขศึกษาและพลานามัยเพื่อให้มองเห็นว่า DE เอามาใช้อย่างไร วิเคราะห์อย่างไร และการพัฒนาคุณภาพโดยใช้ประเด็นจาก DE ในเรื่องสุขศึกษาและพลานามัยนั้นทำอย่างไร 

นายศุภณัฐ ได้เล่าในประเด็นเรื่องแรงบันดาลใจการตั้งเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนั้น ต้องเริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน เมื่อรู้เป้าหมายแล้วจะรู้ถึงจุดที่ต้องการเน้นในการพัฒนาเพื่อหากลยุทธ์การทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยใช้ขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนการ DE ดังนี้ 

DE ต้นน้ำ : การวิเคราะห์ปัจจุบัน สร้างฝันอนาคต 

 • วิเคราะห์ปัญหาปัจจุบัน
 • ประเด็นเร่งด่วน (Red Zone)
 • กำหนดเป้าหมาย
 • กำหนดแผนงานโครงการ / กิจกรรม 

ผู้มีส่วนร่วม : ครู ผู้ปกครองของนักเรียน ตัวแทนชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียน

โดยมีแผนเป้าหมายโดยการเรียนรู้ VASK 

Attitude เจตคติหรือทัศนคติ ในด้านการดูแลและป้องกันตนเอง

Values ค่านิยม การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

Skills ทักษะ ด้านการเคลื่อนไหวและกีฬา

Knowledge การปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพและการเล่นกีฬา 

การวิเคราะห์แล้วกำหนดประเด็นเร่งด่วน (Red Zone) พร้อมกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปคิดแผนการดำเนินงาน

Red Zone

นักเรียน : 

1. ทำงานเป็นทีมและมีความสุขในการเรียน

2. สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากการลงมือทำ 

ครู :  จัดการเรียนรู้ Active Learning โดยประยุกต์ขั้นตอนการสอนของ OECD 

ผู้บริหาร : ส่งเสริมการจัดกิจกรรม PLC เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ Active Learning และสร้างเครือข่ายช่วยเหลือครู

ชุมชน : เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมและความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

ตั้งเป้าหมายให้เกิดพื้นที่ผลลัพธ์ที่สำคัญ (Key Result Areas : KRAs) กับหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 หน่วย

KRA นักเรียน 

 1. มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 2. มีความคิดสร้างสรรค์คิดเชิงนวัตกรรมได้
 3. สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เด็กมีโอกาสเรียนรู้จากการลงมือทำ
 4. เห็นคุณค่าในตัวเอง
 5. รู้วิธียกระดับและปรับความสามารถ

KRA ครู

 1. ครูสามารถสอน Active Learning  ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงสมรรถนะ
 2. ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้  PLC  อย่างต่อเนื่อง
 3. ครูเข้าใจนักเรียนรายบุคคล 

KRA ผู้บริหาร

 1. เป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) / Facilitator 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง
 3. สังเกตการสอนและสะท้อนผลการเรียนรู้
 4. นิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน

เมื่อกำหนด KRAs ได้แล้วต่อจากนั้นมาถึงขั้นตอนการกำหนดแผนงานโครงการ / กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยที่จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขศึกษาและพลานามัยของผู้เรียนทั้งโรงเรียนผ่านกิจกรรม 

 1. การจัดการแข่งขันกีฬาสี 

จะทำอย่างไรให้การจัดกีฬาสีแตกต่างจากโรงเรียนอื่นอย่างไร ความแตกต่างอยู่ที่กระบวนการที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มการจัดกิจกรรม การวางแผน ผ่านการสร้างความเข้าใจ ความรับรู้ ให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย 

 1. จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของกระบวนการ OECD 

สร้างแรงบันดาลใจ > กำหนดประเด็นที่สนใจ > สืบค้นหาความรู้ > ฝึกปฏิบัติ > นำไปใช้มในสถานการณ์จริง  > ประเมินผล 

 1. ค่ายทักษะชีวิตและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

กำหนดเป้าหมายร่วมกัน (ผอ./ครู) > จัดทีมคณะทำงาน >  ลงสู่การปฏิบัติ >  สะท้อนผล > สร้างข้อตกลงสู่การปฏิบัติ

กระบวนการและเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลที่จะทำให้เกิดการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือในแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. แบบสังเกต
 2. แบบสำรวจ
 3. PLC
 4. แบบการประเมินพฤติกรรม
DE กลางน้ำ : ทบทวนปรับแผนงาน / ตรวจสอบความก้าวหน้า

ทบทวนการปรับแผนงานเพื่อการพัฒนา

 1. ทำอย่างไรให้ครูเป็นโค้ชให้กับนักเรียนได้
 2. เพิ่มการ PLC ประเด็นการพัฒนาผู้เรียน ระดมความคิดและสร้างข้อสรุป ทำอย่างไรให้นักเรียนมีส่วนร่วมทางกระบวนการคิดมากที่สุด
 3. เพิ่มการ PLC ประเด็นการพัฒนาผู้เรียนด้านการออกแบบการจัดขบวนพาเหรดเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยครูต้องสร้างโอกาสการคิดสร้างสรรค์

DE ปลายน้ำ : ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาแผนงาน 

ด้านนักเรียน 

 • ตรวจสอบผลการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบผลการเปลี่ยนแปลงนักเรียนในการมีส่วนร่วมการเรียนรู้สามารถทำงานเป็นทีมได้และมีความสุขกับการเรียน 
 • ผลการเปลี่ยนแปลง นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เด็กมีโอกาสเรียนรู้จากการลงมือทำ 

ด้านครู 

 • ครูสามารถสอน Active Learning ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงสมรรถนะ
 • ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC อย่างต่อเนื่อง 

ผู้บริหาร

 • เป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) / Facilitator 
 • มีการนิเทศติดตามชั้นเรียนเดือนละ 2 ครั้ง 
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง จากกิจกรรม Online PLC จาก 71.4% เป็น  100%

การทบทวนแผนงานโครงการ 

กิจกรรมทบทวน/ปรับโครงการกิจกรรม
การจัดการแข่งขันกีฬาสีบูรณาการกิจกรรมการระดมทุนเพื่อการศึกษาผ่านกิจกรรมกีฬาสีปรับเวลาเรียนในแต่ละกิจกรรมเพื่อนำมาบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
การสร้างความเข้มแข็ง กลไกทางวิชาการพัฒนาครูภายในโรงเรียน

นำเสนอโดย

🏫 ครูใหญ่นิยม สุขทอง โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์

ผอ. นิยม เล่าถึงความเข้มแข็ง กลไกทางวิชาการพัฒนาครู ด้วยกระบวนการและวิธีการบริหารโรงเรียนโดยมีวิสัยทัศน์การบริหารโรงเรียนในด้านส่งเสริมด้านการ “มีความรู้ คู่คุณธรรม สร้างนวัตกรรม นำเทคโนโลยี ตามวิถีพอเพียง” เป็นโรงเรียนมัธยมที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการของ TSQP  ผอ.นิยม เริ่มเข้ามาบริหารโรงเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ขับเคลื่อนโรงเรียนในด้านคุณภาพจนได้รับรางวัลเป็นประจักษ์ด้วยรางวัลสำคัญ  เช่น โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ 2565 รางวัลจาก สพฐ. OBEC Awards รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน ใน ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้น 

ปัญหา ในโรงเรียนที่เป็นแรงบันดาลใจและที่มาสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการบริหารโรงเรียน

 • ความแตกต่างของช่วงวัยของครูถึง 3 ช่วง
 • ไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง
 • ขาดความทะเยอะทะยาน
 • ขาดความมั่นใจในตนเอง

วัตถุประสงค์

 • สร้างความเข้มแข็งภายในโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 
 • เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

เมื่อไปศึกษาดูบริบทก็พบว่าในโรงเรียนศักยภาพของครูและนักเรียนนั้นต่างมีความสามารถ พื้นที่ชุมชนก็ให้ความร่วมมือ แล้วจะทำอย่างไรที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนให้เข้มแข็งทางวิชาการได้อย่างไร 

ครูดี → นักเรียนดี

ครูเก่ง → นักเรียนเก่ง

จากคติการทำงานด้านบนจึงเกิดโครงการพัฒนาบุคลากร/สร้างแรงบันดาลใจ/เห็นคุณค่าและมั่นใจในตนเอง โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการ สมนึก ศูนย์กลาง อดีตผู้อำนวยการ สพป. สุรินทร์ เขต 3 ที่เกษียณราชการมาหลายปีแต่ก็ยังเป็นผู้ที่ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ ให้มาอบรมครูทั้งโรงเรียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจคาดหวังให้ครูเกิดการเปลี่ยน mindset ตัวเองเพื่อส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านเข้าร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้ครู อาทิ นายสมปอง พวงบุญ (นายก อบต.กุดหวาย)  และครูจากโรงเรียนในพื้นที่ จ.สุรินทร์ อบรมทักษะครูในด้านต่าง ๆ เช่น Digital คอมพิวเตอร์ และการไปศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ PLC-L5 ที่โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม เพื่อให้ครูเห็นตัวอย่างการเรียนการสอนแล้วสามารถนำมาปรับใช้กับห้องเรียนของตนเองได้ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่ครูใหญ่นิยม เริ่มสังเกตเห็นคือครูมีความมั่นใจมากขึ้น 

นอกจากแสวงหาความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรในโรงเรียนแล้ว งานด้านการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ก็เป็นสิ่งสำคัญลงพื้นที่หาความร่วมมือ “บ้าน วัด โรงเรียน” ให้เกิดกระบวนการมีส่วน “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ” 

บ้าน = ผู้ปกครอง เชิญผู้ปกครองมาร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

วัด = วัดและชุมชนรอบโรงเรียนจัดกิจกรรมในพื้นที่ ใช้ต้นทุน เช่นเกษตรกรรมในพื้นที่ 

โรงเรียน = ครูและกรรมการสถานศึกษา จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

ผลิตผล
ครูจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนเรียนรู้เต็มศักยภาพ อย่างมีความสุข 

ผลลัพธ์

นักเรียนมีความรอบรู้ทางวิชาการ มีคุณธรรม รู้จักการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี 

Writer

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Most Popular

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า