เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Good Practice วิธีการที่ทำให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเองระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 จังหวัดสุรินทร์

Share on

 145 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงบ่ายในเวทีครั้งนี้ได้คัดเลือก Good Practice จำนวน 3 เคส ซึ่งเป็นส่วนการทำงานของคุณครู เป็นการนำเสนอผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่นำกระบวนการ Active Learning ไปปรับใช้ในห้องเรียนว่านักเรียนเกิดผลการเรียนรู้ที่มีความสุขอย่างไร เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

คุณครูที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

🏫 ครูฉัตรสุดา ยินดีฉาย โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี 

เรื่อง “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning” โดยใช้กิจกรรมบูรณาการ 6 กิจกรรมหลัก

🏫 ครูสุกัญญา หาประโคน โรงเรียนบ้านจารย์ 

เรื่อง การเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 

🏫 ครูวิมาลา บำรุงนาม โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 

เรื่อง การพัฒนาให้ผู้เรียนมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ด้วย “361 NBD Model”

โดย Good Practice ในโครงการครั้งนี้จะไปนำเสนอสู่เวทีมหกรรมการศึกษาที่ทาง กสศ. จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 

Active Learning โดยใช้กิจกรรมการบูรณาการ 6 กิจกรรมหลัก

🏫 ครูฉัตรสุดา ยินดีฉาย โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี 

เรื่อง “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning” โดยใช้กิจกรรมบูรณาการ 6 กิจกรรมหลัก

บริบทโรงเรียนบ้านสำโรงนาดี

เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ โรงเรียนปลอดขยะ เป้าหมายโรงเรียนใช้วิธีจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นเข้ากับ Active Learning ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โรงเรียนบ้านสำโรงนาดีจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษา 6 คุณครูฉัตรสุดา (ผู้นำเสนอ) สอนประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีนักเรียนในความดูแลประมาณ 30 คน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของคุณครูฉัตรสุดาในแต่ละช่วงปี 

2561 – 2562 

 • จัดกิจกรรมบูรณาการกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก
 • จัดบริบทห้องเรียน ป้ายนิเทศ
 • พัฒนาตนเอง

2563 

 • จัดกิจกรรมบูรณาการ 6 กิจกรรมหลัก
 • จัดบริบทห้องเรียน ป้ายนิเทศ
 • พัฒนาตนเอง 

(โรงเรียนได้รับเลือกเป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายประเมิน อ.3 (เขต)

ลักษณะห้องเรียนที่พบ 

คุณพัฒนา คำผุย ศึกษานิเทศก์เขต 1  ได้เข้ามาเยี่ยมห้องเรียนได้สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียน เด็กยังขาดทักษะการเล่าเรื่องที่ยังจับใจความ เล่าเป็นเรื่องราวไม่ได้ ไม่กล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียน และผลการประเมินเด็กได้พบว่ามีปัญหาด้านสติปัญญา-ภาษา ยังขาดอยู่ จึงใช้กระบวนการ PLC เพื่อนำผลไปสะท้อนผู้บริหารและคุณครูในระดับประถมวัย 

แล้วจะทำอย่างไรให้ทักษะการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนดีขึ้น ? 

2564

 • วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน 
 • ปรับการเรียนการสอนให้เป็น Active Learning ครูเปลี่ยนหน้าที่เป็นผู้กระตุ้นให้เด็กพูด แสดงออกมากขึ้น

ผลการประเมิน 

นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น กล้าแสดงออก เล่าเรื่องราวได้ 

2565 – 2566 

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาเพิ่มเติมโดยใช้ ‘ภาษาอังกฤษ’ หนึ่งวิชาที่มีความสำคัญในโลกปัจจุบันความเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ ตามนโยบายของโรงเรียน (คุณภาพประจำตำบล) 

เป้าหมายการพัฒนาของกิจกรรม

 • เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการฟังและการพูด ของเด็กปฐมวัย 
 • เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจในการพูด พูดได้ชัดเจนและถูกต้อง
 • เพื่อให้เด็กรู้จักพยัญชนะ สระภาษาอังกฤษ ออกเสียงภาษาอังกฤษ คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่ายในระดับชั้นอนุบาล 

ออกแบบคู่มือ และ จัดตารางการเรียนการสอน 

ก่อนที่จะดำเนินการออกแบบคู่มือการเรียนการสอน ได้ร่วมพูดคุยกับคุณครูอนุบาลอีกห้องเพื่อพัฒนาเนื้อหาร่วมกัน มีผู้บริหารช่วยไกด์แนวทาง โดยคู่มือนี้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียน 

 ในทุกกิจกรรมจะสอดแทรกภาษาอังกฤษการเรียนการสอน ตั้งแต่ 7.00 – 15.00 น. โดย ใช้ Active Learning โดยใช้การบูรณาการ 6 กิจกรรมหลักมีรายละเอียดดังนี้  

 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ การเคลื่อนไหวประกอบเพลงภาษาอังกฤษ
 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ การสื่อสารภาษาอังกฤษ – คำศัพท์รอบตัวเด็กอย่างง่าย – สอดแทรกคำศัพท์ในทุกกิจกรรม 
 3. กิจกรรมสร้างสรรค์ สอดแทรกภาษาอังกฤษในใบกิจกรรม การปั้นดินน้ำมัน การระบายสีภาพกิจกรรมเสรี สอดแทรกคำศัพท์ในมุมการเรียนรู้ จัดป้ายนิเทศภาษาอังกฤษ 
 4. สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน เด็กเข้าเรียนรู้ตามความสนใจ นิทาน พยัญชนะ แสดงบทบาทสมมุติ
 5. กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเล่นเกมกระโดด ตัวอักษรภาษาอังกฤษ เกมนับเลขภาษาอังกฤษ 
 6. กิจกรรมเกมการศึกษา การเล่นเกมเรียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ

การวัดและประเมินผล

ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างยิ่งสำหรับเด็กอนุบาล ครูต้องประเมินผ่านการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน เรียนรู้ตามแผนการเรียนการสอนหรือไม่ 

ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเป็น Active Learning 

 • เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษ พยัญชนะ คำศัพท์พื้นฐาน
 • มีความมั่นใจในการพูด ฟังออก พูดได้ชัดเจนถูกต้อง สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 
 • มุมผู้ปกครอง เห็นการพัฒนาของลูกหลาน เห็นการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของนักเรียน
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

นำเสนอโดย

🏫 ครูสุกัญญา หาประโคน โรงเรียนบ้านจารย์ 

บริบทของปัญหาโรงเรียน

จากผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2564 นักเรียน ป. 6 มีคะแนนวิชาภาษาไทยเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ทำให้ทางโรงเรียนต้องร่วมมือกันขบคิดหาทางแก้ปัญหา

ที่มาและความสำคัญของหลักสูตร 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียน เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ นำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้อื่นทราบและเข้าใจได้  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการเรียนรู้ อ่านออก  เขียนได้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีคุณภาพ 

โดยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ Plan Do Check Act เข้ามาช่วยในการดำเนินงาน 

Plan วางแผน

 • วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การศึกษา 2564 โดยเชิญคุณครูที่สอนร่วมชั้น ป.6 เข้าร่วมวง PLC เพื่อแลกเปลี่ยนวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ก็พบว่าเด็กมีปัญหาในเรื่องมาตรฐาน ท 4.1 (เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ) และมาตรฐาน ท 1.1 (ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน

การดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน) 

 • ศึกษาหลักสูตรและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
 • ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 

Do ขั้นดำเนินการ ครูวางแผนและเตรียมการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน 

 • จัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมการบรรยาย
 • จัดทำแบบฝึกทักษะ สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นการลงมือปฏิบัติ ออกมานำเสนอให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรียนได้
 • จัดการเรียนรู้แบบผังความคิด (Concept Mapping) 
 • จัดการเรียนรู้แบบการวิเคราะห์ (Analyze) ฝึกการคิดอย่างมีกระบวนการ 
 • จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการอ่าน
 • การจัดการทดสอบ Pre O-NET ผลสอบออกก็เสริม ซ่อม สอน ในส่วนที่อ่อน

Check ตรวจสอบ 

 • คณะกรรมการนิเทศภายในเพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 • เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการสอบระดับชาติ O-NET ของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 กับ 2565 

Action ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 

 • สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการสอบระดับชาติ  O-NET
 • นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษาถัดไป 
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ด้วย “360 NBD Model”

นำเสนอโดย 

🏫 ครูวิมาลา บำรุงนาม โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 

360 NBD Model  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง การันตีคุณภาพโดยได้รับรางวัลระดับจากเขตพื้นที่การศึกษาจากสุรินทร์เขต 2 และ รางวัลยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

NBD 360⁰ พาชีวิตมั่นคงอย่างไร 

นวัตกรรมนี้เป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 มาเป็นหลักในการปฏิบัติกิจกรรมในด้านต่าง ๆ โดยยึดพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 

การจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้นักเรียนมีความสุข 

สังเกตได้จาก แววตา สีหน้า และการแสดงออกภายนอก เช่น ภาษากาย (Body Language) กระบวนการที่ทำให้เกิดความสุขในการเรียนรู้นั้นเกิดจากนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ NBD 360⁰ แยกแยะสิ่งผิดชอบ ชั่ว ดี เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ ที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

NBD 360⁰ มีความหมายดังนี้ 

360⁰  หมายถึงความรอบรู้ ความสามารถรอบด้าน การปฏิบัติตนที่ดี การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัย เป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถโน้มน้าวให้ผู้อื่นกระทำแต่ความดี 

N Noticeable Management การบริหารงานที่โดดเด่นของท่าน ผอ.สุจิตราภรณ์ สมหวัง ที่กำหนดทิศการบริหารของโรงเรียนให้ไปในทิศทางใด

B Best Activities กิจกรรมที่ดีที่สุดในการพัฒนาผู้เรียน ใช้กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ ความคิด ควบคู่กับคุณธรรม เพื่อสร้างคนดีและคนเก่งสู่สังคม

D Desirable Value ค่านิยมที่พึงประสงค์ ด้านการมีพื้นฐานที่มั่นคง มีคุณธรรม ที่เด็กไทยทุกคนต้องมี และมีทักษะชีวิต

ในด้านการบริหารการดำเนินงานโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงใช้ กระบวนการในการดำเนินการ 4 ขั้นตอน ที่เรียกว่า วงจรการวิจัย PAOR โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้ 

Plan กำหนดแผนงานวิธีการดำเนินโครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านต่อเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี 

Action ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมหรือโครงการให้เป็นไปตามที่วางไว้ 

Observation การสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ 

Reflection สรุปรายงานผลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้เรียนมีฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม โดยดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้อย่างรอบด้าน ผ่านกระบวนการสร้างความรู้ ส่งเสริมความคิด ควบคู่คุณธรรมทุกระดับชั้น  

กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้ NBD 360⁰ โมเดล

▪ กิจกรรมรับประทานอาหารที่ถูกหลักอนามัยต่อสุขภาพ

▪ กิจกรรมเชื่อฟังคำสั่งสอนของครู 

▪ กิจกรรมไม่นำของผู้อื่นมาเป็นของตน 

▪ กิจกรรมพูดความจริง ไม่โกหก

▪ กิจกรรมสร้างประสบการณ์

▪ กิจกรรมสร้างความมีวินัยในตนเอง

▪ กิจกรรมการทิ้งขยะเป็นที่

▪ กิจกรรมส่งเสริมกีฬา 

▪ กิจกรรมมารยาทงาม

▪ กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

▪ กิจกรรมสร้างทักษะความรู้และความถนัดตามวัยของผู้เรียน

▪ กิจกรรมปฏิบัติตามกฏระเบียบของโรงเรียน

▪ กิจกรรมจิตอาสาพาสุข

▪ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 

▪ กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม

▪ กิจกรรมของหายได้คืน

▪ กิจกรรมสภานักเรียน 

▪ กิจกรรมน้องไว้พี่ พี่รับไหว้

▪ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 

▪ กิจกรรมแบ่งเขตรับผิดชอบทำความสะอาด

▪ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

▪ กิจกรรมโรงเรียนสีขาว

▪ กิจกรรมบ้าน วัด โรงเรียน

▪ กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม

ผลที่เกิดขึ้น 

ส่งผลให้นักเรียนสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี 360⁰

รับชม Live เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลไกพัฒนาการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ สู่งานมหกรรมการศึกษาไทย” ได้ที่ 👇

https://fb.watch/mz08W6XWWZ/

Writer

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Most Popular

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า