ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ

Share on

 246 

ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปี 2564 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อศิษย์และคุณภาพของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป้าหมาย

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โดยมีแนวคิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการวิจัยปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม มุ่งเน้นกระบวนการสร้างพลังให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ใช้กระบวนการที่นักวิจัยนำพาเพื่อจุดประกายพลังพัฒนา โดยแผนการทำงานหลัก ๆ จะมี 3 ส่วนด้วยกันคือ

  1. ปัจจัย 
  2. กระบวนการ
  3. ผลผลิต

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือครูใหญ่ที่จะมีวิสัยทัศน์ในเชิงของคุณลักษณะการบริหาร การจัดการศึกษา ความและสัมพันธ์ชุมชน และโยงมาเป็นคุณลักษณะของครูด้วย เพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้ และที่ขาดไม่ได้คือภาคีที่มีส่วนร่วมความเป็นหนึ่งเดียวเป็นข้อมูลเพื่อเข้าสู่กระบวนการองค์รวมใช้โรงเรียนเป็นฐานผ่านปัจจัย 4 ขั้นตอนคือ

  1. สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการจำเป็น
  2. คุณลักษณะของครูใหญ่ ครู
  3. คุณลักษณะของผู้ปกครอง และชุมชน
  4. คุณลักษณะของภาคีเครือข่ายการศึกษา

ส่วนในด้านกระบวนการนั้น เน้นการเรียนแบบบูรณาการ ใช้การปฏิบัติเป็นหลัก กระบวนการการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การจัดการประสบการณ์อย่างเป็นระบบ ทำแผนพัฒนาและตั้งเป้าหมาย ออกแบบหลักสูตรรวมกัน

การวิเคราะห์โดยการมีส่วนร่วม และการจัดการแก้ปัญหา ใช้กลไกอบรม เพื่อแก้ปัญหา มีพี่เลี้ยงมาเติมเต็ม การสะท้อนกลับและการเลือกปฏิบัติ สะท้อนผลผ่าน PLC สร้างห้องเรียนจากการสะท้อนผลการดำเนินการและการประเมินผลการปฏิบัติการ วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน และปรับแผนให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ใช้สิ่งรอบตัวเป็นแกนการเรียนรู้ ‘เปลี่ยนเรื่องที่น่าเบื่อเรื่องน่าเรียน’ วิธีการนี้นำไปบูรณาการได้หลายวิชา และใช้วงจรคุณภาพ อย่างวงล้อ  Design Acation Learning Improve  (DALI) และ PLC ขับเคลื่อนห้องเรียน

ผลผลิต / ผลลัพธ์ สิ่งที่สำคัญที่สุดของขั้นตอนทั้งหมด

สะท้อนถึงผลสำเร็จที่เกิดการพัฒนาในทุกด้าน ตั้งแต่ผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน จะสามารถสะท้อนออกมาให้เห็นถึงการยกระดับผลสำเร็จทางการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้น  ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพอใจครูและนักเรียนมีความสุขร่วมกัน ผู้บริหารเปิดกว้างรับฟัง ร่วมกันคิด ร่วมกันพัฒนา

Writer

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Most Popular

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า