Q-info นวัตกรรมการศึกษา ลดภาระครู เพิ่มคุณภาพนักเรียน

เพราะการศึกษาพัฒนาได้ด้วย "ระบบฐานข้อมูล" ที่มีคุณภาพ

Share on

 2,706 

“ถ้ามีเครื่องมือรวบรวมฐานข้อมูลประมวลวิเคราะห์สารสนเทศช่วยครูได้ครูก็จะสามารถเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ได้เพิ่มเติม” – ครูวรากร ศิริสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

คุณรู้หรือไม่ว่า ใน 1 วัน ครูมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง?

นอกจากการสอนแล้ว ครูยังต้องจัดการงานเอกสาร ทั้งเอกสารประกอบการเรียน เอกสารข้อมูลด้านต่าง ๆ ของนักเรียนเอกสารบันทึกคะแนนและเกรดของนักเรียนซึ่งเอกสารเหล่านี้มีจำนวนมากจนครูหลายคนไม่สามารถทุ่มเทเวลาให้กับการสอนได้อย่างเต็มที่แถมข้อมูลในแต่ละปียังกระจัดกระจายไม่มีรูปแบบการเก็บที่ดีนำมาใช้ต่อเนื่องในปีการศึกษาอื่นไม่ได้ครูแต่ละคนจึงต้องทำข้อมูลใหม่ทุกปีทุกหน่วยงานการศึกษาเห็นตรงกันว่ากุญแจสำคัญที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้คือต้องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ครูสามารถบันทึกข้อมูลนักเรียนได้ทุกประเภทอย่างรวดเร็ว และสามารถนำมาใช้ได้ใหม่ในปีการศึกษาถัดไป 

Q-info กุญแจสำคัญเพื่อลดภาระครู

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จึงได้จัดทำ ระบบสารสนเทศช่วยพัฒนาการศึกษา หรือ Q-info ขึ้นในปี 2558 เป็นนวัตกรรมที่ออกมาเพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆของนักเรียนได้เกือบจะเรียลไทม์ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เวลาการมาเรียนของนักเรียน  ทั้งแบบรายวันรายวิชาน้ำหนักส่วนสูงผลการสอบคะแนนกิจกรรมฯลฯทั้งหมดเพื่อนำไปประเมินผลเพื่อสามารถนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้นปัจจุบันQ-infoกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในกระบวนการโรงเรียนพัฒนาต่อเนื่อง(sQip)เพื่อต่อยอดคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนทั่วประเทศไทย

Q-info ใช้ได้ในทุกมิติของข้อมูล

ประโยชน์สำคัญQ-infoคือการใช้เพื่อตรวจสอบสถิติการมาเรียนของนักเรียนแต่ละคนครูประจำชั้นสามารถเช็กชื่อ นักเรียนที่มาเรียนแต่ละวันผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ จะทำให้ทราบว่าในวันนั้นมีนักเรียนมาเรียนกี่คน และสามารถเก็บไว้เป็นสถิติว่าในเดือนนั้น เทอมนั้น ปีการศึกษานั้น นักเรียนแต่ละชั้นขาดเรียนกันกี่เปอร์เซ็นต์ ขาดเรียนในช่วงใดบ้าง และด้วยการจัดเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถเห็นข้อมูลได้ทันทีหากเด็กคนไหนขาดเรียนผิดปกติ ครูจึงสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนอกจากข้อมูลการมาเรียนแล้ว Q-info จะมีการบันทึกน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนแต่ละคน คะแนนสอบแต่ละรายวิชา คะแนนเก็บรายตัวชี้วัด คะแนนคุณลักษณะ คะแนนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งวิชาแนะแนว ลูกเสือ ชุมนุม และอื่น ๆ ซึ่งเอาไว้สำหรับประเมินเพื่อออกรายงานในแต่ละภาคการศึกษาว่านักเรียนคนไหนผ่านหรือไม่ผ่าน

ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือ Q-info สามารถเก็บข้อมูลไว้สำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน หากต้องการพิจารณาเกรดเฉลี่ยนักเรียนรายคน รายปี รายวิชา ก็สามารถเข้าถึงได้ทันที เช่น ต้องการดูว่านักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ยเกิน 3.50 ปีนี้มีกี่คน ได้เกรด 4 วิชานี้กี่คน ก็สามารถเรียกดูข้อมูลหรือสามารถหาว่าเกรดในวิชาไหนที่ต่ำเพื่อจะได้หาทางปรับปรุงแก้ไขพัฒนาหลักสูตรได้

ฐานข้อมูลที่อยู่ในระบบ Q-info ทั้งหมดสามารถเรียกออกมาเป็นไฟล์ Word Excel หรือ PDF เพื่อนำไปใช้งานหรือคำนวณเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ  อีกทั้ง ผู้อำนวยการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูได้ตลอด หากครูคนไหนยังไม่ทำก็สามารถไปกระตุ้นให้ครูกรอกข้อมูลได้ไม่จำเป็นต้องรอเล่มที่ระบบเก่าจะเห็นก็ต่อเมื่อทำเสร็จสุดท้ายในแต่ละเทอม

Q-info ในห้องเรียนจริง

วรากร ศิริสิทธิ์  ครูแอดมิน ฝ่ายทะเบียนวัดผล และครูประจำชั้น ป. 5 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ Q-info ว่าทำให้สามารถเก็บข้อมูลนักเรียนได้อย่างเป็นระบบและนำไปใช้ประมวลผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้นักเรียน รวมทั้งยังสามารถลดภาระการทำงานของครูในโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยลงไปได้จำนวนมาก

ครูวรากรเล่าให้ฟังว่า ครูในโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติการมาเรียนในระบบ Q-info ในทุก ๆ วัน เมื่อทราบข้อมูลนักเรียนที่มาเรียนในตอนเช้าแล้ว ระหว่างวันนั้นครูประจำรายวิชาก็จะทราบได้ทันทีว่านักเรียนคนไหนขาดเรียนบ้าง หรือมีนักเรียนคนไหนโดดเรียนคาบวิชานั้นหากข้อมูลตอนเช้ากับจำนวนนักเรียนในคาบไม่ตรงกันการที่สถิติของนักเรียนถูกเก็บรวบรวมไว้ในที่เดียว ทำให้เข้าถึงข้อมูลสะดวกกว่าการเช็กชื่อในกระดาษเหมือนที่เคยทำมาในอดีต แต่ก็ต้องมีการปรับตัวกันบ้างในช่วงเริ่มต้น เช่น การแคปหน้าจอเวลาเช็กชื่อเสร็จแล้วส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มของโรงเรียนเพื่อกระตุ้นให้ครูที่ลืมหรือยังไม่ได้เช็กชื่อได้เช็กชื่อนักเรียนในชั้นตัวเอง

ปกติแล้ว ครูวรากร ใช้เวลาทำโปรแกรมบันทึกผลการเรียนรายวิชา(ปพ.5)  และ แบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล(ปพ.6) นานเกือบสัปดาห์ แต่เมื่อมีระบบ Q-info ทำให้การบันทึกผลของนักเรียนสะดวกขึ้นมาก หากอาจารย์แต่ละคนในโรงเรียนกรอกข้อมูลคะแนนสอบรายวิชาในระบบ ก็สามารถดึงข้อมูลออกมารวมกันและพิมพ์เสร็จได้ทั้งโรงเรียน ใช้เวลาเพียงครึ่งวันก็เสร็จเรียบร้อยหากมีเครื่องพิมพ์เพียงพอ

“Q-info เร็ว สามารถตอบสนองต่อคุณครูรุ่นใหม่ ฟังเหมือนยิ่งใหญ่แต่เป็นอย่างนั้นจริง ๆ เพราะงานครูมีปริมาณงานที่เยอะมาก หากครูต้องเอาเวลาไปนั่งทำเล่มก็เสียเวลาไปเยอะ แต่ถ้ามีเครื่องมือรวบรวมฐานข้อมูล ประมวล วิเคราะห์สารสนเทศช่วยครูได้ ครูก็จะสามารถเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ได้เพิ่มเติม”

ปัจจุบัน ระบบ Q-info ถูกนำมาใช้ในหลากหลายโรงเรียน กระจายทั่วทุกพื้นที่ ซึ่งในอนาคตระบบนี้จะได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้ได้ในโรงเรียนทั่วสังกัดทุกแห่ง จึงมีโอกาสที่ข้อมูลของนักเรียนทั่วทั้งพื้นที่จะเชื่อมถึงกันได้ ทำให้ภาคส่วนใหญ่ เช่น พื้นที่อำเภอ หรือเขตพื้นที่การศึกษา สามารถพัฒนาทุกโรงเรียนไปพร้อมกันได้อย่างเป็นระบบ 

 2,707 

Writer

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Most Popular

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า